Jumat, 12 Juli 2013

Download Ebook Penting

1. KENALILAH AQIDAHMU

ALRTERNATIF LINK DOWNLOAD

Oleh : Habib Munzir Al Musawa

DAFTAR ISI

1. BID’AH
2. HADITS DHO’IF
3. PERINGATAN MAULID NABI SAW
4. AYAT TASYBIH
5. TABARRUK - Mengambil Keberkahan Dari Bekas atau Tubuh Shalihin
6. TAHLILAN
7. TAWASSUL
8. ISTIGHATSAH
9. ZIARAH KUBUR
10. BERMAIN RABANA DI MASJID
11. WAJIBKAH BERMADZHAB
12. JAWABAN ATAS PERNYATAAN YANG MENYUDUTKAN JAWABAN ATAS PERNYATAAN YANG MENYUDUTKAN AHLUSSUNNAH WALJAMAAH
13. HUKUM MAJELIS DZIKIR DAN DZIKIR BERSAMA
14. TERJEMAHAN SANAD HADITS BIMBINGAN AKHLAK
15. SANAD MAHABBAH
16. KELEMBUTAN ALLAH DALAM MUSIBAH
17. KEMULIAAN MAKAM RASULULLAH SAW
18. KETIKA BELAHAN HATIKU WAFAT
19. MEREDAM KEMURKAAN ILAHI
20. MERINDUKAN ALLAH
21. MUNAJAT DALAM KEGELAPAN
22. OH BAYIKU
23. RINGKASAN SEJARAH PARA IMAM DAN MUHADDITSIN
24. SAMUDRA ILAHIYAH
25. SAUDARA DAN SAUDARIKU TERPERANGKAP DI GEREJA
26. CERAMAH AL HABIB UMAR BIN HAFIDH DI MASJID RAYA ALMUNAWAR, PANCORAN 20 FEBRUARY 2006
27. Wahai Dunia
28. WAHAI IDOLAKU MUHAMMAD SAW
29. TANGGAPAN HB. MUNZIR TENTANG KARIKATUR DARI DENMARK


2. MENITI KESEMPURNAN IMAN

ALRTERNATIF LINK DOWNLOAD

Sanggahan atas buku “ Benteng Tauhid “ karya Syekh Abdullah bin Baaz

Oleh : Habib Munzir Al Musawa

Daftar Isi

1. Istighatsah ... 1
2. Peringatan malam Nisfu Sya’ban ... 11
3. Membuat bangunan atau membangun masjid diatas kuburan ... 34
4. Peringatan maulid Nabi Muhammad Saw .... 44
5. Tabarruk ... 82
6. Memohon pertolongan kepada orang yang telah mati ... 94
7. Ibadah di malam Isra Mi’raj ... 108
8. Keutamaan tauhid ... 138
9. Mengambil keberkahan atas jimat atau ulisan ayat – ayat Alqur’an ... 142
10. Menyembelih binatang dengan nama selain Allah ... 149
11. Meminta pertolongan kepada selain Allah ... 151
12. Sikap berlebih – lebihan dalam ibadah ... 156
13. Thawaf di kuburan ... 174
14. Bertanya sesuatu hal kepada shalihin ... 182
15. Mencintai dan takut kepada Allah melalui perantara Kekasih-Nya ... 182
16. Bergantung kepada Nabi Muhammad Saw ... 183
17. Memberi nama harus disandarkan kepada Nama Allah ... 184
18. Melukis atau mengagungkan atau menggantung gambar makhluk bernyawa... 185 19. Memuliakan orang shalih ... 187
20. Menghukum dengan hukum selain hukum Allah ... 188
21. Bersumpah atas nama selain Allah ... 190
22. Golongan yang selamat ... 1913. MENYINGKAP FATWA KEJI DAN FITNAH KEJI FATWA-FATWA KAUM SALAFI WAHABI

ALRTERNATIF LINK DOWNLOAD

Materi : Daarul Mukhtar
Kompilasi Ebook Oleh : Ats-Tsaury dkk

DAFTAR ISI

Bab 1 : Menyingkap Fatwa Keji dan Fitnah Keji Fatwa-Fatwa Kaum Salafi Wahabi

1. Keresahan Terhadap Aliran Sesat
2. Tidak Dianggap Sesat Tapi Meresahkan
3. Sekilas Tentang Salafi dan Wahabi
4. Apa Yang Salah dengan "Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah ?"
Bab 2 : Kejanggalan Kaum Salafi & Wahabi Dalam Berdalil

1. Dalil Kewajiban Mengikuti Sunnah Rasulullah dan para Sahabat Beliau (Khulafaur Rasyidun)
- Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyin
- Pengertian As-Sunnah pada Hadits yang Umum
2. DALIL PERINTAH DAN LARANGAN
3. Dalil Sesatnya setiap "bid'ah"

Bab 3 : Keumuman Lafadz Hadits Tentang Bid'ah Telah "Dikhususkan" Bukan "Dirincikan"

Bab 4 : Dalil-Dalil Khusus Kaum Salafi & Wahabi

- DALIL LARANGAN BERZIKIR BERJAMA'AH
- DALIL LARANGAN BERZIARAH KE KUBUR RASULULLAH SAW
- DALIL LARANGAN MENYANJUNG RASULULLAH SAW
- DALIL LARANGAN ACARA KEMATIAN

Bab 5 : Berdalil Secara Serampangan

1. Dalil tentang tuduhan "menambah-nambahi agama" yang diarahkan kepada para tertuduh pelaku bid'ah.
2. Dalil tentang tuduhan "membuat-buat syari'at".
3. Dalil tentang tuduhan "Beragama Tradisi" atau "Fanatik Terhadap Tokoh Bid'ah"
4. Dalil tentang tuduhan "Mendahului Allah dan Rasul-Nya"
5. Dalil tentang tuduhan "Berlebihan Dalam Urusan Agama".

Bab 6 : Tipu Daya Salafi & Wahabi

Ungkapan Mengandung Tipu Daya :
- Seandainya apa yang diada-adakan sepeninggal mereka (Rasulullah Saw. dan para shahabatnya) itu baik, tentu mereka yang lebih dahulu mengerjakannya
- Tak layak bagi orang yang berakal untuk tertipu dengan banyaknya orang yang mengerjakan perbuatan tersebut (Maulid-red) di seluruh penjuru dunia. Sebab, al-haq (kebenaran) tidak diketahui dari banyaknya yang mengerjakannya
- Jelaslah bahwa Islam adalah sempurna, mencakup segala aspek kehidupan, tidak perlu ditambah dan tidak boleh dikurangi. Mengada-adakan hal baru dalam agama, seperti peringatan Maulid, berarti beranggapan bahwa Allah Swt. belum menyempurnakan agama-Nya bagi umat ini
- Melakukan amalan seperti peringatan Isra' & Mi'raj atau yang lainnya adalah sia-sia dan tidak ada pahalanya, karena Rasulullah Saw. tidak pernah menyuruh atau tidak pernah mengerjakannya

Bab 7 : Fitnah-Fitnah Keji Kaum Salafi & Wahabi

- Fitnah Bin Baz : "Tuduhan Mabuk-mabukan dalam Maulid Nabi & Memakai ganji"
- Meyakini bahwa Islam itu kurang, dan bahwa bid'ahnya itu sebagai penyempurna agama ini
- Sufi difitnah melakukan sodomi
- Tuduhan Menghujat agama
- FITNAH TERHADAP ASY'ARIYYAH DAN MISTERI AHLUSSUNNAH WAL-JAMA'AH

Bab 8 : Bahaya Paham Salafi & Wahabi

- Menanamkan Kebencian & Memecah Belah Ukhuwah Islamiyah
- Mengelabui Umat Islam dengan Pengakuan Sebagai "Pengikut Ulama Salaf"
- Menyempitkan Cara Pandang Hidup Beragama
- Mengajak kepada Kemunduran Berpikir di Kalangan Umat Islam

Bab 9 : Hadits Dlo'if Dan Syaikh Nashiruddin Al-Bani

- Status Hadis Dha'if (Lemah)
- Kedudukan Syaikh Nashiruddin al-Albani Dalam Menilai Hadis

Bab 10 : Kesimpulan Tentang Salafi & Wahabi

- Serampangan dalam berdalil
- Terkesan Mendikte Allah
- Berpandangan Sekuler
- Menanamkan Kesombongan & Kebencian
- Berpandangan Materialisme
- Menyalahkan & Mendiskreditkan Orang Lain
- Memberikan Tuduhan Palsu
- Mudah Mengharamkan Sesuatu yang Tidak Dijelaskan Keharamannya di dalam al-Qur'an atau Hadis
- Membatasi Kemampuan & Kemurahan Allah
- Menipu dan Membodohi Umat
- Memecah Belah Ukhuwah Islamiyah
- Menarik Umat Kepada Kemunduran Berpikir
- Berbeda dari Mayoritas Ulama
- Bukan Pengikut Salaf atau Ahlussunnah Wal-Jama'ah
- Tidak Memiliki Format Ajaran yang Jelas

Bab 11 : Panduan Praktis Menghadapi Propaganda Kaum Salafi & Wahabi

- Hindari Pembahasan Agama Dengan Orang Wahabi & Salafi
- Pinjamkan Buku-Buku yang Ditulis Ulama yang Membahas Persoalan Tersebut
- Ajak Orang Wahabi & Salafi Itu Kepada Guru, Ustadz, Kiyai, atau Habib
- Tunjukkan Penolakan yang Tegas
- Ancaman Perlawanan Secara Kasar

Bab 12 : Ciri-Ciri Aliran Sesat

- Menggunakan al-Qur'an atau Hadis Untuk Mendoktrin atau Mempengaruhi Korbannya
- Menanamkan Rasa Percaya Diri yang Terlalu Kepada Pengikutnya
- Menyalahi Paham Mayoritas Ulama dan Umat
- Menjauhkan Orang dari Ulama

Latar Belarang Mengikuti Aliran Sesat :
- Keawaman Tentang Agama
- Kekaguman
- Kebutuhan Ekonomi/Materi

Bab 13 : Sekelumit Anekdot Perdebatan
»»  Continue Reading...

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّّاشِـدِيْنَ الْمَهْدِ يِّيْنَ مِنْ بَعْدِىْ

Ridlo Hosting - Hosting Murah dan Domain Murah Indonesia
Harga Mulai Rp.30.000,- / Tahun

Download Gratis Kitab Kuning

Kitab Kuning versi Software !


Kitab kuning yang berupa Software ini bernama "Al-Maktabah al-Syamilah", Al-Ishdar 3.15 (Pustaka Lengkap, Versi 3.15), terdiri dari lebih 10.000 kitab yang dikelompokkan dalam berbagai bidang ilmu. Software ini diterbitkan oleh Da'wah Islamiyah al-Misykat

Software ini memuat berbagai kitab dalam berbagai bidang

1. Di bidang tafsir (lebih 52 kitab) meliputi Tafsir Thabari, Ibnu Katsir, Al-Baghawi, Al-Alusi, Al-Bahr, Fathul Qadir, Ad-Durrul Mantsur, Jalalain, Al-Khazin, Az-Zamakhsyari, Ibnu Abdis Salam, Sayyid Thanthawi, Adh-Dhilal, Al-Qusyairi, dll.
2. Dalam bidang Ulumul Qur'an (lebih 43 kitab), meliputi I'rabul Qur'an, Asbabu Nuzulil Qur'an, Al-Itqan, Misykatul anwar, Fadlailul Qur'an, Majazul Qur'an, Lubabun Nuzul, At-Tibyan, Asbabun Nuzul, Ahkamul Qur'an lisy Sayfi'iy, Ahkamul Qur'an li Ibni Arabiy, dll
3. Dalam bidang Fiqih, kitab di lingkungan 4 madzhab diletakkan terpisah. Untuk Madzhab Imam Syafi'y, yang tersedia antara lain Al-Umm, I'anatuh Thalibin, Fathul Wahhab, Fathul Mu'in, Asnal Mathalib, Al-Majmu', Raudlatuth Thalibin, Hasyiah Qalyubi wa Umairah, Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Hasyiah Bujairimi alal Khatib, Hasyiah Bujairimi alal Minhaj, dll.
4. Dalam madzhab Imam Maliki (15 kitab), Asy-Syarhul Kabir, Bidayatul Mujtahid, Mukhtashar Khalil, At-Taju wal Iklil, Mawahibul Jalil, Hasyiyah Ad-Dasuqi alasy Syarhil Kabir, dll. Dalam Madzhab Imam Hanafi terdapat lebih 20 kitab, dan Madzhab Imam Maliki terdapat 15 kitab.
5. Dalam bidang Tasawuf, / Akhlak terdapat Ihya Ulumiddin, Riyadlush Shalihin, Al-Kabair, Al-Futuhatul Makiyyah, Qutul Qulub, Al-Risalatul Qusyairiyyah, Al-Adzkar, Sharh Hikam Atho'iyyah dll.
6. Klasifikasi umum memuat kitab Tafsirul Ahlam, Ta'tirul Anam fi Tafsiril Ahlam, Mausu'ah Tafsiril Ahlam, Mafahimul Islamiyyah, Al-Jam'iyyatul Khairiyyah li Tahfidhil Qur'anil Karim, Jam'ul Qur'anil Karim fi 'Ahdi Khulafair Rasyidin, dll.


Semua kitab tersebut sudah lengkap dimuat dalam software ini, oleh karena itu ukurannya sangat besar, Hard Disk yang dibutuhkan minimal 4,2 Giga Byte.

Kemampuan Mencari
Kemampuan Utama software ini, diantaranya :

* Membuka kitab apapun dengan mudah berdasarkan Juz dan Halamannya.
* Bila sulit mencari kitabnya, ada dua pilihan, dicari berdasarkan urutan (index) huruf atau berdasarkan bidang ilmunya.
* Bila hanya tahu sedikit kata dari judulnya, misal Ihya Ulumiddin, maka cukup ketikkan Ihya, maka akan diantarkan daftar kitab yang di judulnya tertera kata Ihya.
* Mencari IBARAT. (Catatan : IBARAT adalah keterangan ayat / hadits / fatwa / pembahasan yang terkait dengan Jawaban yang dibutuhkan). Inilah kunci utama pentingnya software ini.

Pencarian itu dilakukan dengan memasukkan sebuah kata, dan software akan mencarinya di seluruh kitab.

1. Bila terlalu banyak hasil pencariannya, bisa pula dibatasi pada nama kitab tertentu saja atau pada bidang ilmu tertentu saja. Misalkan pembahasan Makmum Masbuq, bisa didapat dari Kitab-kitab di bidang Hadits, bidang Fiqih (Madzhab 4), dll.
2. Pencarian kata itu di dalam 1800 kitab bisa dilakukan, akan tetapi jelas memakan waktu dan mungkin tidak semuanya berkait langsung dengan yang diinginkan penanya.
3. Maka dengan membatasinya hanya pada Kitab Majmu' saja mungkin akan lebih mudah. Bisa juga diperluas sedikit dengan menambah daftar kita yg akan dituju ini. Atau bahkan lebih luas lagi, yakni di seluruh kitab fiqih dalam Madzhab Imam Syafi'iy.
4. Daerah pencarian juga bisa digabungkan dari bidang yang berbeda, misalnya dari bidang fiqih Madzhab Imam Syafi'iy ditambah Madzhab Imam Maliki, ditambah bidang Tafsir, dan bidang hadith dan lain-lain.

Kitab installable

Kelebihan lain dari software ini adalah kemampuan untuk menambahkan kitab baru dengan tanpa install ulang software secara total. Begitu juga pengguna bisa menghapus kitab-kitab yang tidak diinginkannya sesuai kebutuhan. Bahkan, pengguna juga bisa mengirimkan satu kitab, misalnya, dalam bentuk file kecil kepada pengguna lain dengan tanpa mengirimkan software secara utuh, kemudian file tersebut bisa dibaca dengan software Mini Shamila.


Cara Meng-Install

* Sistem Operasi Windowsnya harus Arabic (Win 95 atau 98 Arabic), atau Win XP yang dienable Arabicnya. Bila Windows XP masih versi English atau bahasa lainnya maka dibutuhkan langkah Enable Arabic (dijelaskan di bawah). Catatan : CD asli dari Windows akan dibutuhkan ketika mengganti setting Win XP itu ke Arabic.
* Ruang kosong di Hard Disk minimal 4.2 GB, perinciannya file asli sebesar 789 MB, hasil ekstraknya meliputi file terkait program 137 MB dan file data 3.18 GB,
* Memory minimal 128 MB

Langkah-Langkah Install

1. Klik file "shamela.exe"
* Klik tombol INSTALL
* Maka file ini akan menghasilkan sebuah direktory baru Library, yg berisi file "SETUP.EXE" dan 3 direktory lainnya
* Double Clik (jalankan) program "SETUP.EXE"
* Pilih direktory tempat menyimpan programnya (pada umumnya di direktory "Program files"
* Maka akan terbentuk direktory "Al-Maktabatusy Syamilah" dalam teks Arab.
2. Untuk menjalankannya
* klik START, ALL PROGRAM, cari "Al-Maktabatusy Syamilah" dalam teks Arab
* Klik "Al-Maktabatusy Syamilah" dalam teks Arab
* Program siap menampilkan berbagai jenis kitab.

Mengenable / Mempersiapkan Win XP agar bermode Arabic

* Klik [Start]
* [Control Panel] [Regional and Language Options] [Languages]
* Pada Supplemental language support, pilihlan kotak kecil yg atas (ada 2 kotak)
* Komputer akan menginstal karakter Arab dari CD (harus sudah disiapkan CD Windowsnya).
Sampai di sini Windows sudah siap diubah ke mode Arabic
* Aktifkan mode Arabicnya, melalui [Control Panel] [Regional and Language Options] [Advanced]
* Pilih Arabic, dengan nama negara apapun (asalkan bertuliskan Arabic), misalkan Mesir, Bahrain, Jordan, dan lain-lain.

Cara mendapatkan CD Maktabah Syamilah:
Downloda Di Almeshkat atau Di Islamway

Apabila anda kesulitan mengunduh file tersebut silahkan BERKUNJUNG KE SINI


PERMOHONAN MAAF !!!

KARENA KESIBUKAN KAMI MENGELOLA RIDLOHOSTING.COM

SAAT INI KAMI TIDAK BISA MELAYANI PEMESANAN MAKTABAH SYAMILAH

TERIMA KASIH ATAS KEPERCAYAAN ANDA
 
HOSTING GRATIS - PAKET ROMADLON 2013
 
 
Situs yang menyediakan kitab gratis :

1. http://www.shamela.ws
2. http://www.almeshkat.com/books/
3. http://www.almaktba.com
4. http://saaid.net/book/index.php
5. http://www.sultan.org/a


Download Kitab Kuning Gratis

Untuk membuka setiap kitab perlu adanya program maktabah syamilah, bila sudah punya maka bisa langsung dibuka dengan syamilah viewer, tapi bila belum, bisa download Versi 2.11 disini klik Program Maktabah Syamilah ( Ukuran file 17 MB )

TAFSIR

Tafsir Ibnu Katsir Muhaqqoq
Tafsir Qurtuby Muhaqqoq
Tafsir Thobary Muhaqqoq
Tafsir Jalalain
Tafsir Baidhowi

HADITS

Al Muwatho’

Shohih Bukhori

Shohih Muslim

Al Mustadrok

Sunan Abu Daud

Sunan Nasa’i

Sunan Tirmidzy

Sunan Daruquthny

Sunan Ahmad

Sunan Syafi’i

Sunan Abdur Rozaq

Sunan Ibnu MajahKitab Fiqih Hanafi

Kitab Atsar Imam Abu Yusuf
Al Mabsuth
Fathul Qodir Ibnu Hammam
Badai’ Shonai’

Kitab Fiqih Maliki

Hasyiyah Dasyuqi Ala Al Syarh Al Kabir
Irsyadu Salik Fiqih Imam Malik
Bidayah Mujtahid
Al Mudawwanah
Al Kafi Fi Fiqh Ahli Madinah

Kitab Fiqih Syafi’i

Al Umm
Rodhotul Tholibin

Al Majmu

Fathul Mu’in
Kifayatul Akhyar
Fathul Wahhab
Diambil Dari berbagai sumber
»»  Continue Reading...

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّّاشِـدِيْنَ الْمَهْدِ يِّيْنَ مِنْ بَعْدِىْ

Ridlo Hosting - Hosting Murah dan Domain Murah Indonesia
Harga Mulai Rp.30.000,- / Tahun

Senin, 04 Maret 2013

Download Syamilah 2.11-3.0 dengan 6688 judul kitab

Maktabah syamilah kini bertambah jumlah kitabnya, dari 1800 judul kitab menjadi 2500 judul kitab, setelah itu menjadi 5000 an kitab kini telah ada 6688 kitab.

Silahkan download link di dibawah ini bila anda mempunyai koneksi super cepat.

Ini link download terbarunya :


LINK PERTAMA


http://rapidshare.com/files/141668609/Library_V3.5__6688.part001.exe
http://rapidshare.com/files/141669497/Library_V3.5__6688.part002.rar
http://rapidshare.com/files/141669531/Library_V3.5__6688.part003.rar
http://rapidshare.com/files/141669480/Library_V3.5__6688.part004.rar
http://rapidshare.com/files/141669555/Library_V3.5__6688.part005.rar
http://rapidshare.com/files/141668856/Library_V3.5__6688.part006.rar
http://rapidshare.com/files/141669579/Library_V3.5__6688.part007.rar
http://rapidshare.com/files/141669516/Library_V3.5__6688.part008.rar
http://rapidshare.com/files/141669560/Library_V3.5__6688.part009.rar
http://rapidshare.com/files/141669525/Library_V3.5__6688.part010.rar
http://rapidshare.com/files/141669522/Library_V3.5__6688.part011.rar
http://rapidshare.com/files/141669594/Library_V3.5__6688.part012.rar
http://rapidshare.com/files/141669578/Library_V3.5__6688.part013.rar
http://rapidshare.com/files/141668462/Library_V3.5__6688.part014.rar
http://rapidshare.com/files/141669550/Library_V3.5__6688.part015.rar
http://rapidshare.com/files/141669502/Library_V3.5__6688.part016.rar
http://rapidshare.com/files/141669546/Library_V3.5__6688.part017.rar
http://rapidshare.com/files/141669513/Library_V3.5__6688.part018.rar
http://rapidshare.com/files/141669539/Library_V3.5__6688.part019.rar
http://rapidshare.com/files/141669565/Library_V3.5__6688.part020.rar
http://rapidshare.com/files/141669572/Library_V3.5__6688.part021.rar
http://rapidshare.com/files/141669583/Library_V3.5__6688.part022.rar
http://rapidshare.com/files/141669575/Library_V3.5__6688.part023.rar
http://rapidshare.com/files/141669521/Library_V3.5__6688.part024.rar
http://rapidshare.com/files/141669455/Library_V3.5__6688.part025.rar
http://rapidshare.com/files/141669543/Library_V3.5__6688.part026.rar
http://rapidshare.com/files/141669598/Library_V3.5__6688.part027.rar
http://rapidshare.com/files/141669568/Library_V3.5__6688.part028.rar
http://rapidshare.com/files/141669556/Library_V3.5__6688.part029.rar
http://rapidshare.com/files/141669554/Library_V3.5__6688.part030.rar
http://rapidshare.com/files/141669544/Library_V3.5__6688.part031.rar
http://rapidshare.com/files/141669576/Library_V3.5__6688.part032.rar
http://rapidshare.com/files/141669593/Library_V3.5__6688.part033.rar
http://rapidshare.com/files/141669591/Library_V3.5__6688.part034.rar
http://rapidshare.com/files/141669599/Library_V3.5__6688.part035.rar
http://rapidshare.com/files/141669573/Library_V3.5__6688.part036.rar
http://rapidshare.com/files/141669596/Library_V3.5__6688.part037.rar
http://rapidshare.com/files/141669588/Library_V3.5__6688.part038.rar
http://rapidshare.com/files/141669011/Library_V3.5__6688.part039.rar

http://islamport.com/upgrades/upgrade.exe


LINK KE DUA


http://archive.org/download/www.hay-hat.com/shamelaP.7z.001
http://archive.org/download/www.hay-hat.com/shamelaP.7z.002
http://archive.org/download/www.hay-hat.com/shamelaP.7z.003
http://archive.org/download/www.hay-hat.com/shamelaP.7z.004
http://archive.org/download/www.hay-hat.com/shamelaP.7z.005
http://archive.org/download/www.hay-hat.com/shamelaP.7z.006
http://archive.org/download/www.hay-hat.com/shamelaP.7z.007
http://archive.org/download/www.hay-hat.com/shamelaP.7z.008
http://archive.org/download/www.hay-hat.com/shamelaP.7z.009
http://archive.org/download/www.hay-hat.com/shamelaP.7z.010
http://archive.org/download/www.hay-hat.com/shamelaP.7z.011
http://archive.org/download/www.hay-hat.com/shamelaP.7z.012
http://archive.org/download/www.hay-hat.com/shamelaP.7z.013
http://archive.org/download/www.hay-hat.com/shamelaP.7z.014
http://archive.org/download/www.hay-hat.com/shamelaP.7z.015
http://archive.org/download/www.hay-hat.com/shamelaP.7z.016
http://archive.org/download/www.hay-hat.com/shamelaP.7z.017
http://archive.org/download/www.hay-hat.com/shamelaP.7z.018
http://archive.org/download/www.hay-hat.com/shamelaP.7z.019
http://archive.org/download/www.hay-hat.com/shamelaP.7z.020
http://archive.org/download/www.hay-hat.com/shamelaP.7z.021
http://archive.org/download/www.hay-hat.com/shamelaP.7z.022
http://archive.org/download/www.hay-hat.com/shamelaP.7z.023
»»  Continue Reading...

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّّاشِـدِيْنَ الْمَهْدِ يِّيْنَ مِنْ بَعْدِىْ

Ridlo Hosting - Hosting Murah dan Domain Murah Indonesia
Harga Mulai Rp.30.000,- / Tahun

Sabtu, 12 November 2011

Terjamah Mafahim Yajibu anTushohhaha

Silahkan download di SINI
»»  Continue Reading...

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّّاشِـدِيْنَ الْمَهْدِ يِّيْنَ مِنْ بَعْدِىْ

Ridlo Hosting - Hosting Murah dan Domain Murah Indonesia
Harga Mulai Rp.30.000,- / Tahun

Jumat, 08 April 2011

Dialog Terbuka NU - Wahaby

Link download Dialog terbuka NU - Wahaby

0. http://www.youtube.com/watch?v=DxmNbC4oUko

1. http://www.youtube.com/watch?v=VG04WNaLebY

2. http://www.youtube.com/watch?v=7xQGWEWWb0g

3. http://www.youtube.com/watch?v=Pc3974OQ7ho

4. http://www.youtube.com/watch?v=m96NlEJCImE

5. http://www.youtube.com/watch?v=nWbLkRbRTLg

6. http://www.youtube.com/watch?v=e08xX6bynP0

7. http://www.youtube.com/watch?v=-PwPa-K-HM0

8. http://www.youtube.com/watch?v=cLgpNoUlX_Y
»»  Continue Reading...

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّّاشِـدِيْنَ الْمَهْدِ يِّيْنَ مِنْ بَعْدِىْ

Ridlo Hosting - Hosting Murah dan Domain Murah Indonesia
Harga Mulai Rp.30.000,- / Tahun

Kamis, 30 Desember 2010

Khuthbah Jumat 101-120

Kumpulan Khuthbah Jum'at dalam bahasa arab


KHUTBAH_JUMAH_11

Daftar Isi
فِهْرِسْت

101 الإحسَـــانُ
102 مولد سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم
103 مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ
104 لا نُفَسِّرُ الآيَاتِ المتَشَابهَاتِ علَى هوَانَا
105 البدعةُ وأقسامُها وحكمُ الاحتفالِ بالمولدِ الشريفِ
106 أَشْرَاطُ السَّاعَةِ الْكُبْرَى
107 وَاللهُ أَخْرَجَكُم مِن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ
108 الرضَا والتسليمُ بِقَضَاءِ اللهِ تعالَى
109 أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
110 أَلا أَدُلُّكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍKHUTBAH_JUMAH_12

Daftar Isi

فِهْرِسْت

111 الاعتصامُ بحبلِ اللهِ ، والوَحْدَةُ في عَرَفَةَ
112 الهجْرةُ النبوِيةُ الشرِيفةُ
113 اَلحجُّ حِكمٌ وَمواعِظ
114 حقُّ المسلمِ علَى المسلِمِ
115 سَيِّدُنَا محمَّدٌ
116 المعجـِزاتُ دَليـلٌ ساطِـعٌ
117 تحذيرُ
118 في ذكرى ولادةِ النبيِّ الأعظَمِ صلى الله عليه وسلم
119 أهميةُ تحصيلِ العِلْمِ الشرعيِّ
120 تعظيمُ النبيِّ وَجَوَازُ مَدْحِهِ صلى الله عليه وسلم


»»  Continue Reading...

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّّاشِـدِيْنَ الْمَهْدِ يِّيْنَ مِنْ بَعْدِىْ

Ridlo Hosting - Hosting Murah dan Domain Murah Indonesia
Harga Mulai Rp.30.000,- / Tahun

Khuthbah Jumat 081-100

Kumpulan Khuthbah Jum'at dalam bahasa arab


KHUTBAH_JUMAH_09

Daftar Isi
فِهْرِسْت

81 المعراجِ وتنـزيهِ اللهِ عنِ المكانِ
82 شهرُ رَجَب وَالتَّزَوُّدُ مِنَ الخَيْرَاتِ
83 حِفْظُ اللِّسانِ ومخالفَةُ النّفْسِ
84 مُعجزةِ الإسراءِ و جوازِ التبركِ
85 كلُـوا ما حَـلَّ وَدَعُـوا مَا حَـرَّم
86 موافقةُ العَبْدَرِيِّ لِعُلَمَاءِ أهلِ السُّنَّةِ
87 سُلُوكِياتُ العزَاءِ الجزء الأول
88 تجهيزُ الميِّت وَسُلوكِيَات العزَاءِ الجزء الثاني
89 علي بنُ أبي طالب كرَّم الله وجهَه رابع الخلفاء
90 عمرُ بنُ الخطَّابِ رضي الله عنْه ثاني الخلفاءKHUTBAH_JUMAH_10

Daftar Isi

فِهْرِسْت

91 التَّفَكُّرُ والتَّبَصُّرُ قبلَ النُّطْقِ
92 بِرُّ الوالدينِ وعقوقُ الوالدينِ
93 التَّاجرُ الصَّدُوقُ
94 صَبرُ النَّبي محمّدٍ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ
95 التَّفَكُّرُ بِمَخْلوقَاتِ اللهِ
96 حديث "ما الفقرَ أخْشَى عليكُمْ ولكنِّي أخشى أن تُبْسَط
97 الردُّ والتحذيرُ مِنَ الْمُسمَّينَ الرّوحانِيِّينَ
98 اتَّقُوا اللهَ في أنفُسِكُمْ وأَهلِيكم
99 ذِكْرَى الموْلدِ النَّبويِّ الشَّريفِ
100 تَبشيـرُ الأنبيـاءِ بِسيـدِ المرسـلينَ


»»  Continue Reading...

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّّاشِـدِيْنَ الْمَهْدِ يِّيْنَ مِنْ بَعْدِىْ

Ridlo Hosting - Hosting Murah dan Domain Murah Indonesia
Harga Mulai Rp.30.000,- / Tahun

Khuthbah Jumat 061-080

Kumpulan Khuthbah Jum'at dalam bahasa arab


KHUTBAH_JUMAH_07

Daftar Isi
فِهْرِسْت

61 زِيَـارَةُ الْمَدِينَـةِ الْمُنَـوَّرَةِ
62 ولادةُ سيّدِنا عيسى المسيحِ عليهِ السلامُ
63 تركُ التباغضِ والتدابرِ والحسدِ
64 بَعضُ من نطقَ في المهدِ
65 الشوق والحنين لزيارة سيّد المرسلين وحبيب ربّ العالمين
66 الاعتِدالُ والوسَطيةُ وأهَميتُها
67 مِنْ خِصالِ المرْأةِ الصَّالحةِ
68 فضَائِلُ الحجِ والحثُّ علَى درسِ أحكامِ الحجِ
69 اَلخِدْمَــةُ
70 اَلتَّـوْبَــةُ


KHUTBAH_JUMAH_08

Daftar Isi

فِهْرِسْت

71 اَلتَّعفُّــفُ
72 مُعجِزَاتُ سيدِنَا عيسَى عليهِ السَّلام
73 لا تُلهِكُم أموالُكُم وَلا أوْلادُكُم عنْ ذِكرِ اللهِ
74 قِصَّةُ أَصْحَابِ الْبُسْتانِ
75 تَرْبيةُ الأوْلادِ
76 حقُّ المسْلمِ علَى المسْلمِ 2
77 منْ أكلَ طيِّبًا وعملَ بِسُنَّةٍ
78 لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَان
79 بيانُ أهمّيّةِ المذاهبِ الأربعةِ
80 احفَظْ بَصَرَكَ وَجَوارِحَكَ مِمَّا حَرَّمَ اللهُ»»  Continue Reading...

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّّاشِـدِيْنَ الْمَهْدِ يِّيْنَ مِنْ بَعْدِىْ

Ridlo Hosting - Hosting Murah dan Domain Murah Indonesia
Harga Mulai Rp.30.000,- / Tahun

Khuthbah Jumat 041-060

Kumpulan Khuthbah Jum'at dalam bahasa arab


KHUTBAH_JUMAH_05

Daftar Isi
فِهْرِسْت

41 حُكْمُ الحلْفِ بِغَيْرِ اللهِ
42 اَلطَّهارَةُ وفَضْلُهَا
43 الرِّبَا الوَبَاءُ الْخَطِيْرُ
44 أَسْبَابُ الْمَغْفِرَةِ
45 اَلعَاشـرُ مِن مُحرَّم
46 نِدَاءُ الرَّاحِلِينَ
47 حُكمُ الاخْتِلاطِ
48 مَاذَا أنتَ فاعلٌ بعدَ موتِ وَالِدَيْكَ
49 فَوَائِدُ السِّوَاكِ وَغَيرِهِ
50 عَاشُورَاء


KHUTBAH_JUMAH_06

Daftar Isi

فِهْرِسْت

51 تَبرئةُ سَيدِ المرْسلِين من افتراءَات بعضِ المفتَرين
52 اَلهجْرَةُ النبَويةُ المبَارَكَةُ
53 اَلتَّمسكُ بالقُرءانِ الْكَرِيم
54 حقُّ المسلمِ علَى المسلِمِ1
55 عثمانُ بن عفَّان رضي الله ُعنه ثالث الخلفاء
56 أبُو بَكْر الصِّدِّيق رضي الله عنه أول الخلفاء
57 يَومُ عَرفَة
58 قِصَّةُ ماءِ زَمزَم
59 خطبة عيد الأضحى - الزبيح إسماعيلَ عليهِ الصَّلاةُ والسّلامُ
60 اَلحجُّ حِكمٌ وَمواعِظ


»»  Continue Reading...

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّّاشِـدِيْنَ الْمَهْدِ يِّيْنَ مِنْ بَعْدِىْ

Ridlo Hosting - Hosting Murah dan Domain Murah Indonesia
Harga Mulai Rp.30.000,- / Tahun

Senin, 27 Desember 2010

Pandangan Ulama terhadap Tasawwuf 07


أقوال العلماء في التصوف

31. ■ أبو الأعلى المودودي

32. ■ جلال الدين السيوطي

33. ■ الشيخ حسني حسن الشريف


■ أبو الأعلى المودودي:

قال العلامة الكبير الاستاذ أبو الأعلى المودودي في كتابه مبادئ الإسلام تحت عنوان التصوف: إن علاقة الفقه إنما هي بظاهر الإنسان فقط، ولا ينظر إلا هل قمت بما أمرت به على الوجه المطلوب أم لا؟ فإن قمت فلا تهمه حال قلبك وكيفيته، أما الشيء الذي يتعلق بالقلب ويبحث عن كيفيته فهو التصوف.

إن الفقه لا ينظر في صلاتك مثلا إلا هل أتممت وضوءك على الوجه الصحيح أم لا؟ وهل صليت موليا وجهك شطر المسجد الحرام أم لا؟ وهل أديت أركان الصلاة كلها أم لا؟ وهل قرأت في صلاتك بكل ما يجب أن تقرأ فيها أم لا؟ فإن قمت بكل ذلك فقد صحت صلاتك بحكم الفقه، إلا أن الذي يهم التصوف هو ما يكون عليه قلبك حين أدائك هذه الصلاة من الحالة، هل أنبت فيها إلى ربك أم لا؟ وهل تجرد قلبك فيها عن هموم الدنيا وشؤونها أم لا؟ وهل أنشأت فيك هذه الصلاة خشية الله واليقين بكونه خبيرا بصيرا، وعاطفة ابتغاء وجهه الأعلى وحده أم لا؟ وإلى أي حد نزهت هذه الصلاة روحه؟ وإلى أي حد جعلته مؤمنا صادقا عاملا بمقتضيات إيمانه؟ فعلى قدر ما تحصل له هذه الأمور وهي من غايات الصلاة وأغراضها الحقيقية في صلاته تكون صلاته كاملة في نظر التصوف، وعلى قدر ما ينقصها الكمال من هذه الوجهة تكون ناقصة في نظر التصوف. فهكذا لا يهم الفقه في سائر الأحكام الشرعية إلا هل أدى المرء الأعمال على الوجه الذي أمره به لأدائها أم لا. أما التصوف فيبحث عما كان في قلبه من الإخلاص وصفاء النية وصدق الطاعة عند قيامه بهذه الأعمال، ويمكنك أن تدرك هذا الفرق بين الفقه والتصوف بمثل أضربه لك:

إنك إذا أتاك رجل نظرت فيه من وجهتين، إحداهما: هل هو صحيح البدن كامل الأعضاء؟ أم في بدنه شيء من العرج أو العمى؟ وهل هو جميل الوجه أو ذميمه؟ وهل هو لابس زسا فاخرا أو ثيابا بالية.

والوجهة الأخرى: إنك تريد أن تعرف أخلاقه، وعاداته، وخصاله، ومبلغه من العلم والعقل ولاصلاح. فالوجهة الأولى وجهة الفقه، والوجهة الثانية وجهة التصوف، وكذلك إذا أردت أن تتخذ أحدا صديقا لك، فإنك تتأمل في شخصيته من كلا الوجهتين، وتحب أن يكون جميل المنظر وجميل الباطن معا، كذلك لا تجعل في عين الإسلام إلا الحياة التي فيها اتباع كامل صحيح لأحكام الشريعة من الوجهتين الظاهرة والباطنة.

ثم قال: إنما التصوف عبارة في حقيقة الأمر عن حب الله ورسوله الصادق، بل الولوع بهما والتفاني في سبيلهما، والذي يقتضيه هذا الولوع والتفاني ألا ينحرف المسلم قيد شعرة عن اتباع أحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فليس التصوف الإسلامي الخالص بشيء مستقل عن الشريعة، وإنما هو القيام بغاية من الإخلاص وصفاء النية وطهارة القلب.

■ جلال الدين السيوطي رحمه الله:

قال العلامة المشهور جلال الدين السيوطي رحمه اله تعالى في كتابه (تأييد الحقيقة العلية): إن التصوف في نفسه علم شريف، وإن مداره على اتباع السنة وترك البدع، والتبري من النفس وعوائدها وحظوظها وأغراضها ومراداتها واختياراتها والتسليم لله والرضى به وبقضائه، وطلب محبته واحتقار ما سواه.. وعلمت أيضا أنه قد كثر فيه الدخيل من قوم تشبهوا بأهله وليسوا منهم، فأدخلوا فيه ما ليس منه، فأدى ذلك إلى إساءة الظن بالجميع، فوجه أهل العلم للتمييز بين الصنفين ليعلم أهل الحق من أهل الباطل، وقد تأملت الأمور التي أنكرها أئمة الشرع على الصوفية فلم أر صوفيا محققا يقول بشيء منها، وإنما يقول بها أهل البدع والغلاة الذين ادعوا أنهم صوفية وليسوا منهم.

■ الشيخ حسني حسن الشريف حفظه الله :

التصوف عندنا تزكية للقلب، لحفظ لطيفته، كحفظ الطب للأبدان، حتى يبقى القلب دائما محلاً طاهراً لنظر الله عز وجل.

وجملة القول أن أهل هذا الطريق أشهر وأسمى من أن يُحتاج في التعرف عليهم إلى لفظ مشتق أو قياس على هذا اللفظ، فالسالك لا يهمه الاسم الذي يطلق عليه مهما كان، طالما أنه مع الله والى الله في عمله وقصده، وإنما همه ومبتغاه هو أن يكون مع خالقه بلا غرض ولا مطلب ولا تحقيق شهوة دنيوية؛ اللهم إلا علاقة الشكر الدائم الذي لا ينقطع، والشعور بالقصور، والشعور بالقرب بعد كدورة البعد {اعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا} (13 سبأ).

وسواء سمي السالك صوفياً، أو أي اسم آخر، فهذا ليس بالأمر المهم، فنحن لا نهتم بالألفاظ والمسميات بقدر ما نهتم بالحقائق والمبادئ، فإذا ذكر أمامنا لفظ الصوفي أو التصوف، تبادرت إلى أذهاننا معاني تزكية النفوس، وصفاء القلوب، والسعي حثيثاً لإصلاحها، وصولاً إلى مرتبة الإحسان التي هي مقام كل العارفين الربانيين، الذين تحققوا من معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك). فهذه الحقائق سميت في القرن الثاني للهجرة تصوفاً، ولنا أن نسميه الآن: «الجانب الروحي في الإسلام» أو «أخلاق الإسلام» أو «التحقق من معاني الإحسان» أو أي اسم يتفق مع معاني شريعتنا الغراء وما جاء به الكتاب والسنة، وهما مصدر التصوف وحقيقته.

أما إنكار بعض الناس على هذا اللفظ (التصوف) بأنه لم يُسمع في عهد الصحابة والتابعين فهو مردود جملةً وتفصيلاً، لأن معظم الاصطلاحات أُحدثت بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، واستعملها جيل الصحابة والتابعين، ولم تُنكر من كبار الصحابة وأئمة التابعين، كألفاظ التابعين، وتابعي التابعين، وأمير المؤمنين، وألفاظ النحو والفقه والمنطق وعلوم الإدارة و الدواوين وعلوم القرآن والتفاسير وعلوم الحديث والجرح والتعديل، كل هذه الاصطلاحات لم تكن تستعمل زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعملت فيما بعد ولم تنكر. من كتاب الدلالة النورانية .»»  Continue Reading...

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّّاشِـدِيْنَ الْمَهْدِ يِّيْنَ مِنْ بَعْدِىْ

Ridlo Hosting - Hosting Murah dan Domain Murah Indonesia
Harga Mulai Rp.30.000,- / Tahun
 

ASWAJA-NU. Copyright 2010 All Rights Reserved by KANG RIDLO and ASWAJA Powered by blogger.com